#Westhill #Aberdeen #Scotland by Eleanor

At Eclectic Minds, exchanging and sharing are at the heart of our objectives. By creating this blog, we want to give you the chance to share the beauty of your environment or (re)discover places from the eyes of an Eclectic Minder.

Eleanor teaches Scottish Gaelic.

She lives near Aberdeen, in a town called Westhill and shares her best tips and good addresses in this part of the country.

Beautiful illustration by Martin Le Lapin

#whereIlive in English

Hi! I’m Eleanor and I live in a little town called Westhill, near the city of Aberdeen. I’ve been living in Aberdeenshire for around 4 years now since I returned to the city to study at the University of Aberdeen.

It’s the fifth oldest university in the United Kingdom, and the third oldest in Scotland – it was established in 1495 by the Bishop Elphinstone, and King’s College (see below) is the oldest part of the university.

If you are ever in Aberdeen, why not visit the university?  The old buildings of King’s College and New King’s College are very beautiful. I sometimes feel as though I’ve taken a trip back in time when I’m walking around them, with the old, cobbled streets and the beautiful little houses mixed in with the university buildings themselves.

There is a botanic garden too, connected to a department of the university. It’s not as big as the famous gardens in Edinburgh or London, but if you go there in the middle of summer the air is full of the smell of roses, and it’ll lift your spirits to pass a little time amongst the flowers. Why not grab a cup of coffee and a piece of cake from the nice little cafe Kilau on the High Street and walk around in the history and learning for a while…

And when you’re done with that, you can see the rest of Aberdeen!

Walking away from the university, you’ll get to the beach very soon, with its long, wide walkway. If you walk down towards the town, make sure you keep an eye out towards the sea, and if you are very lucky you may see dolphins or porpoises playing amongst the big boats and the windmills in the Nort Sea. Although oil is still the main industry of Aberdeen, it can be seen from the windmills that things are starting to change, little by little.

If you keep walking until you can walk no further, you’ll come to Footdee, or “Fittie” in Doric, the local dialect of Scots. This was an wee old fishing village in days gone by, situated at the mouth of the river Dee. You can walk around by the tiny houses where fishing families used to live, and if you are hungry (and I’m sure you are, with all this walking!) there is a famous restaurant by the name of The Silver Darling where you can have a delicious meal while gazing out to sea…

Enjoy!

#whereIlive in Scottish Gaelic

Halo! Is mise Eilidh Maighread agus tha mi a’ fuireach ann am baile beag Cnoc an Iar, faisg air Obar Dheathain. Tha mi air a bhith fuireach ann an Siorrachd Obar Dheathain o chionn ceithir bliadhna a-nis, on a thilleadh mi dhan a’ bhaile airson ceum a dhèanamh ann an Oilthigh Obar Dheathain.

‘S e an còigeamh oilthigh as sine san Rìoghachd Aonaichte a th’ ann, agus an treasamh ann an Alba – chaidh e a steidheachadh ann an 1495 leis easbaig Uilleam Elphinstone agus ‘s e Colaiste an Righ (fodha) am pàirt as sine dhen oilthigh.

Ma tha thu ann an Obar Dheathain uair sam bith, nach tadhal thu air an oilthigh. Tha seann thoglaichean Colaiste an Rìgh agus Colaiste Ùr an Rìgh uabhasach fhèin breagha. Tha coltas gun do ghabh mi tadhal san ùine nuair a tha mi a’ gabhail cuairt orra, leis na seann sràidean air an càsaigeadh agus na taighean beaga bòidheach am measg toglaichean an oilthigh fhèin.

Tha gàrradh nan lusanann cuideachd, ceangailte ri roinn san oilthigh. Chan eil e cho mor ‘s a tha garaidhean ainmeil eile ann an Dun Èideann no Lunnainn, ach ma thèid thu ann ann am meadhan an t-samhraidh, tha an t-adhar làn le fàileadh ròsan, agus togaidh e do spioraid a bhith a’ cur seachad beagan ùine am measg nam flùraichean. Nach gabh thu cofaidh agus pìos cèic bhon cafaidh beag snog Kilau air an t-Sràid Àrd agus coisich mun cuairt an eachdraidh agus ionnsachadh airson greis…

Agus nuair a tha thu deiseil leis a sin, faodaidh tu an còrr de dh’Obar Dheathain faicinn!

A’ coiseachd air falbh bhon oilthigh, gheibh thu gu math luath dhan tràigh, leis an slighe-choiseachd mhòr, leathann. Ma choisicheas tu sìos a dh’ionnsaigh a’ bhaile, dèan cinnteach gun cum thu sùil a-mach air a’ mhuir agus ma tha thu gu math fortanach, chì thu leumadairean a’ cluich am measg nam bàtaichean mòra agus na crainn-ghaoithe anns A’ Chuan a Tuath. Ged is e ola na bun-ghnìomhachas Obar Dheathain fhathast, thathar a’ faicinn leis na crainn-ghaoithe seo gu bheil cùisean ag atharrachadh beag air bheag.

Ma choisicheas tu gus nach urrainn dhut coiseachd tuilleadh, thig thu gu Bun Dè, no Fittie ann an Doric, cainnt ionadail na sgìre. ‘S e baile beag iasgach a bh’ ann an seo anns na linn a chaidh seachad, suidhichte aig beul na h-abhainne Dè. Faodaidh tu coiseachd mun cuairt nan taighean beaga bìodach far a b’ àbhaist teaghlaichean iasgairean a bhith a’ fuireach, agus ma tha an t-acras ort a-nis (agus tha mi cinnteach gu bheil, leis an t-uiread de choiseachd!) tha taigh-bidh ainmeil ann fon ainm An Luaidh Airgead (The Silver Darling) far am faigh thu biadh blasta is tu a’ coimhead a-mach air a’ mhuir…

Gabh spòrs!

#chezmoi en Français

#micasa en Español

This post is not translated in another language! Translate this one and another one in your mother tongue and receive a credit in return!

Eclectic Minds

TAKE PART

If you too would like to share your tips and secrets about where you live get in touch at contact@eclecticminds.co.uk

One entry = one Eclectic Minds credit to participate in our language classes / events.

Write in your mother tongue (and in English when possible)

You can also offer to translate an entry in your mother tongue. For 2 translated entries = one Eclectic Minds credit

PARTICIPEZ

Si vous aussi, vous souhaitez participer et partager vos bons plans et petits bonheurs de votre quartier, n’hésitez pas à nous contacter à contact@eclecticminds.co.uk

Un post = un crédit Eclectic Minds pour participer à nos cours de langues ou évènements/

Ecrivez dans votre langue maternelle (et en anglais si vous le souhaitez/pouvez)

Vous avez également la possibilité de traduire un post dans votre langue maternelle. Un crédit offert pour deux entrées traduites.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s